ყოველი სატრანსპორტო საშუალება, რომელიც აწარმოებს საერთაშორისო ტვირთზიდვას, საბაჟო ორგანოების მიერ დაშვებულ უნდა იქნეს ამ სახის გადაზიდვისათვის. ტვირთების საერთაშორისო გადაზიდვებზე საბაჟო უზრუნველყოფით (ბეჭედი და ლუქები) დაიშვებიან მხოლოდ ისეთი სა
ტირ კარნეტი იბეჭდება ფრანგულ ენაზე, გარდა გარეკანისა, რომლის რუბრიკები იბეჭდება აგრეთვე ინგლისურ ენაზე. ტირ კარნეტით სარგებლობის წესები სრულდება ინგლისურ ენაზე ამავე ყდის მესამე გვერდზე. გარდა ამისა, შეიძლება დაემატოს გვერდები ტექსტის სხვა ენაზე
ტირ კარნეტის გამოყენებით გადამზიდველი პასუხისმგებლობას იღებს წარუდგინოს ტვირთი საბაჟო ხელისუფლებას დანიშნულების პუნქტში, ან გადაიხადოს ტვირთთან დაკავშირებული ყველა ბაჟი, გადასახადი, პენია და ჯარიმა, თუ ტირ კარნეტი სწორად არ არის დახურული. მართალი
CMR კონვენცია წარმოადგენს საერთაშორისო კერძო სამართლის ინსტრუმენტს; იგი დამტკიცდა 1956 წელს და არეგულირებს სახელშეკრულებო ურთიერთობებს ტვირთგამგზავნს, გადამზიდავსა და ტვირთმიმღებს შორის, ტვირთების საერთაშორისო საავტომობილო გადაზიდვისას. უნდა აღინ
კუმულაციური პირობები (მუხლი 1):  ორი ქვეყნიდან სულ ცოტა ერთი ქვეყანა (ქვეყანა, სადაც ტვირთი მიღებულ იქნა გადასაზიდად ან ტვირთის მიწოდებისთვის განსაზღვრული ქვეყანა) უნდა იყოს CMR კონვენციის ხელმომწერი მხარე;
CMR სატვირთო ზედდებული – ესაა სახელშეკრულებო შეთანხმება ტვირთ გამგზავნს, საავტომობილო გადამზიდავს და ტვირთმიმღებს შორის, რომელიც უზრუნველყოფს გადაზიდვის სტანდარტულ პირობებს საერთაშორისო ავტოსატრანსპორტო ოპერაციებისთვის, განსაკუთრებით &
მოვლენათა პრაქტიკული განვითარების და 30-წლიანი გამოცდილების საფუძველზე ვითარდებოდა რა სატვირთო ზედდებულის საწყისი ნიმუში, 2006 წ. ოქტომბერში განიხილულ იქნა ბევრი ქვეყნის მიერ მოწონებული წინადადება CMR - ზედდებულის ელექტრონული ფორმის შემუშავე
ზოგიერთმა ქვეყნებმი (მაგ. Bბელგიამ, ავსტრიამ) CMR კონვენციის დებულებები ეროვნულ კანონმდებლობაში ჩართო და ამგვარად კონვენციის პირობები ამ ქვეყნებში ტვირთების ეროვნული/ ადგილობრივი გადაზიდვებისათვის გამოყენებადი გახადა.
შესაძლებელია ორი სიტუაცია: ა. თუ სატრანსპორტო საშუალებაზე დატვირთული ტვირთი რჩება იგივე საშუალებაზე – ტრანსპორტის სახეობას მნიშვნელობა არა აქვს – CMR კონვენციის დებულებები მთელი გადაზიდვისთვის უნდა იქნას
არა, CMR ზედდებულის, როგორც ასეთის ქონა აუცილებელი არ არის CMR კონვენციის პირობების გამოყენებისთვის. CMR ზედდებული ითვლება გადაზიდვის ხელშეკრულების არსებობის მტკიცებულებად, თუმცა ზედდებულის არქონა, და
CMR კონვენციაში არ არის მოცემული რაიმე წესი ამის თაობაზე. თუმცა, მნიშვნელოვანია იმის ცოდნა, რომ კონვენციის თანახმად (მუხლი 8) ტვირთ გამგზავნი იურიდიულად არ არის დაკავშირებული შენიშვნებთან მანამ, სანამ არ დაეთანხმება მათ.
CMR კონვენცია (მუხლი 23) ადგენს, რომ კომპენსაციის დაანგარიშება ხდება ტვირთების ღირებულების შესაბამისად, რომელიც განისაზღვრება სასაქონლო ბირჟის ფასების მიხედვით, ან, ასეთი ღირებულების არარსებობის შემთხვევაში, მიმდინარე საბაზრო ფასების მიხედვი
არა, რადგან აქ ორი ხელშეკრულებაა ჩარეული: გადაზიდვის ხელშეკრულება, რომელსაც არეგულირებს CMR კონვენცია და რომლის მხარეებიც არიან გადამზიდავი, ტვირთ გამგზავნი და ტვირთმიმღები, და დაზღვევის ხელშეკრულება,
CMR კონვენცია (მუხლი 17 ითვალისწინებს, რომ გადამზიდავი თავისუფლდება მოსარჩელის (მხარე, რომელიც განაცხადებს პრეტენზიას) წინაშე ვალდებულებებისგან დაკარგულ ტვირთთან დაკავშირებით (ამ შემთხვევაში იგულისხმება გადამზიდავის პასუხისმგებლობისგან გათავ
თუ გადაზიდული ტვირთების მოპარვამ გამოიწვია გადამზიდავზე დაკისრებული საბაჟო დავალიანების წარმოქმნა, რადგან ეს დავალიანება, ჩვეულებრივ, ადმინისტრაციული ხასიათისაა, CMR კონვენცია არ ათავისუფლებს გადამზიდავს საბაჟო გადასახადებისა და მოსაკრებლების გად
CMR კონვენცია (მუხლი 8) ადგენს, რომ გადამზიდავმა უნდა შეამოწმოს: ზედდებულში ჩანაწერების სიზუსტე შეფუთვების რაოდენობასთან დაკავშირებით, აგრეთვე მარკირება და კოდირება, მათი მდგომარეობა და შეფუთვა. თუ გადამზიდავი არაა კმაყო
ფასის დასადგენად აუცილებელია შემდეგი ინფორმაციის მოწოდება  - ტვირთის სახეობა; მოცულობა და წონა;  კონტეინერის ტიპი; დატვირთვის თარიღი და ადგილი (პორტი);  დანიშნულების ადგილი.
ჩვენი კომპანიის დახმარებით ჩინეთიდან შესაძლებელია როგორც მთლიანი კონტეინერის, ასევე პატარა ე.წ.  ნაკრები ტვირთის ტრანსპორტირება (კონტეინერი ნაწილობრივი დატვირთვით)
ჩვენი კომპანია აწარმოებს ექსპორტს მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში საზღვაო, საჰაერო, სარკინიგზო და სახმელეთო გზებით. შესაძლებელია როგორც სრული სამანქანო/საკონტეინერო, ასევე ნაწილობრივი ტვირთების ტრანსპორტირება.
არაგაბარიტული ტვირთების ტრანსპორტირება ჩვენი ერთ-ერთი ძლიერი მხარეა. ჩვენს კომპანიას გააჩნია არაგაბარიტული ტვირთების გადაზიდვების 9 წლიანი გამოცდილება. ფასის დასადგენად  გთხოვთ მოგვწეროთ ტვირთის გაბარიტები და წონა.
დიახ , სახიფათოდ ითვლება ტვირთები, რომლებსაც შეუძლიათ ზიანი მიაყენონ გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობას. ასეთი ტვირთების  გადაზიდვას ვახორციელებთ სახიფათო ტვირთების შესახებ საეთაშორისო ხელშეკრულების (ADR) და სპეციალური ინსტრუქციის თანახმად.
ძირითადად  საექსპორტო დეკლარაცია კეთდება გამომგზავნის მიერ, მაგრამ საჭიროების შემთხვევაში ჩვენც შეგვიძლია შემოგთავაზოთ აღნიშნული სერვისი.
სტანდარტული ტენტიანი მანქანით ან კონტეინერმზიდით გადაზიდვის შემთხვევაში ტვირთის  სტანდარტული წონა უნდა იყოს  22 ტონამდე, განსაკუთრებულ შემთხვევებში კი შესაძლებელია მაქსიმუმ 26 ტონის გადაზიდვა. აღნიშნულ წონაზე უფრო მძიმე ტვირთის გადაზი
საქართველოში მთავარი საკონტეინერო პორტი მდებაროებს ფოთში. აქ განთავსებულია ჩვენი კომპანიის ფილიალი, რომელიც ახორციელებს შემდეგი სახის პროცედურებს:  სატრანზიტო ფორმალობები; კონტეინერის დატვირთვა სატრანსპორტო საშუალებაზე;